RahaPTS ja kliendituvastus – mis need veel on?

esmaspäev jaanuar 15, 2018


Kindlasti on Sinu e-mailile TF Bankilt või mõnelt teiselt asutuselt hiljuti laekunud palve anda oma finantskäitumise kohta seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega (RahaPTS) lisainfot. Kuigi uut seadust on uudistes põgusalt käsitletud, võis antud palve tulla ilmselt üllatusena. Pärast TF Banki kliendituvastuse küsimustiku väljasaatmist eelmisel nädalal, võeti meiega nii mõnegi küsimusega seoses ühendust.

Vastame antud blogipostituses neist üldistematele, andmaks selgemat ülevaadet, mis asi on kliendituvastus ja milleks seda on vaja.

 

Alustame mõistetest. Mida tähendavad rahapesu ja terrorismi rahastamine?

Rahapesu on kriminaalsest tegevusest (vargus, maksupettus, narko- ja inimkaubandus, salakaubavedu, röövimine jne) saadud raha muutmine seaduslikeks varadeks. Kasutades finantssüsteemi erinevaid tehinguid, püütakse raha kriminaalset päritolu peita.

Terrorismi rahastamine on igasuguse terroriteo, selle toimepanija, terroristliku organisatsiooni ning iga selle liikme igasugune toetamine või rahastamine kas otsese või kaudse vara või teenuse annetamise, annetamiseks kogumise või kasvõi öömaja andmise kaudu. Terrorismi rahastamiseks loetakse ka terroristliku organisatsiooni liikme või terroriteo toimepanija lähedaste toetamine, sealhulgas igapäevaelu kulutuste katmist ja kasvõi pereliikmele toidu või ravimite ostmist.

 

Mis on kliendituvastus?

Kliendituvastus on osa 26.10.2017 vastu võetud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevatest meetmetest.

Seaduse eesmärk on ennetada ja takistada finantssüsteemide kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks. Seega peavad kõik Euroopa Liidus tegutsevad finantsasutused ja pangad vastavalt seaduses ette nähtud korrale hindama riske, mil viisil võidakse nende organisatsiooni protsesse kuritegelikel eesmärkidel ära kasutada ning looma nende riskide maandamiseks ettenähtud meetmed.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks on ette nähtud mitmeid protsesse. Sealhulgas peab pank uurima nii uute ja kui ka olemasolevate klientide tausta ning hoidma kliendibaasi andmed ajakohasena nii kaua, kuni klient kasutab antud panga teenuseid. Antud nõudest tulenevalt sooritab TF Bank kliendituvastusi, edastades kõikidele oma klientidele tema finantsolukorda, laenu kasutamise eesmärki ja kasusaajat käsitleva kliendituvastusküsimustiku.

Küsimustele vastamine on kohustuslik. Küsimustikuga saad tutvuda siin.

 

Kas TF Bank tohib antud küsimusi küsida?

TF Bank võib ja on seadusega kohustatud antud küsimusi esitama. Kõik küsimused põhinevad uutel juriidilistel nõuetel. Kogu meie klientide kohta käivat teavet käsitletakse konfidentsiaalselt ning töödeldakse vastavalt pangasaladuse ja isikuandmete seaduses ja isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR) toodud nõuetele. Küsimustele vastamine ei mõjuta kliendi krediidivõimelisust ja me ei tee ankeedi vastuvõtmisel päringuid Creditinfole ega Krediidiregistrile.

Põhjus ei ole see, et kahtleme Teis isiklikult. Tegemist on pankadele seatud nõudega mõista ja jälgida klientide pangateenuste kasutamise eesmärke ja tehingute sisu. Seadus kohustab meid enne ärisuhte loomist uurima kliendi tausta ja hoidma seda ajakohasena terve kliendisuhte kestvuse jooksul. Teisisõnu peame sarnaselt turvakontrolliga lennujaamas kontrollima kõiki TF Banki kliente, et takistada neid üksikuid, kes soovivad kuriteo korda saata.

 

Laenulepingut sõlmides juba küsiti minult andmeid – miks ma pean jälle Teile informatsiooni edastama?

Kõik TF Banki väikelaenu, autolaenu ja järelmaksu kliendid on laenu võttes läbinud krediidikontrolli. Uue seaduse valguses aga peame esitama lisaküsimusi, et täita rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevaid kohustusi. TF Banki kliendituvastuse küsimustik on sisult lihtne ja selle täitmine võtab aega kuni 5 minutit.

Küsimustele vastamine aitab meil luua läbipaistvamat ja turvalisemat finantskeskkonda ning säilitada juriidiliselt korrektset kliendisuhet.

 

Mis juhtub siis, kui jätta küsimustik vastamata?

Kuna tegemist on seadusest tuleneva nõudega, siis oleme kohustatud kliendi käest lisainfot hankima. Juhul, kui meil ei ole võimalik täita seadusest tulenevat nõuet, oleme sunnitud lepingu üles ütlema, sest me ei saa pakkuda teenuseid ilma aktuaalseid kliendiandmeid omamata. Kliendile tähendab see seda, et kogu laenusumma tuleb ennetähtaegselt tagastada.

TF Banki kliendituvastuse küsimustik on sisult lihtne ja selle täitmine võtab aega kuni 5 minutit. Seadusekuuleka kodaniku jaoks, ja seda on ilmselt enamik TF Banki klientidest, on see vaid tühipaljas formaalsus, mille täitmine ei peaks palju ebamugavusi tekitama.

 

Ma ei soovi küsimustele vastata – kas ma pean kohe raha tagastama?

Kui klient ei ole edastanud nõutud informatsiooni TF Bankile hiljemalt 16.02.2018, siis esimese sammuna uurime põhjust, miks inimene pole küsimustele vastanud. Kui kliendil on mõjuv põhjus (pole küsimustikku kätte saanud, pole tehnilisi võimalusi, raskused küsimustikust arusaamisel vms), siis töötame aktiivselt selle nimel, et lepinguline suhe kliendiga säiliks.

Kui aga klient kategooriliselt keeldub küsimustele vastamast, siis on TF Bankil rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevalt õigus lõpetada antud kliendiga laenuleping. Laenulepingu lõpetamisel lähtutakse kehtivast seadusandlusest ja lepingutingimustest. Lisaks teavitatakse tekkinud olukorrast vastavaid rahapesu tõkestamisega tegelevaid riigiasutusi.

 

Kui Teil on lisaküsimusi.

Kui Te ei leidnud käesolevast blogipostitusest oma küsimusele vastust, siis lugege kindlasti ka korduma kippuvaid küsimusi. Lisainformatsiooni saate ka alljärgnevatelt linkidelt:

 

Kui Teil tekkis küsimusi seoses oma laenulepinguga, siis edastage palun need koos oma ees- ja perekonnanime ning isikukoodiga e-mailile info@tfbank.ee.

 

KÜSIMUSTIKKU TÄITMA

 

Tagasi teemade juurde