Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Klientide parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub ja säilitab TF Bank AB klientide ja TF Bank AB-ga suhtlevate teiste isikute andmeid alljärgnevate põhimõtete järgi. TF Bank AB isikuandmete töötlemise põhimõtted on leitavad siit

 • TF Bank AB järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise põhimõtteid.
 • TF Bank AB hoiab tema kätte usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmete kogumisel lähtub TF Bank AB seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud sõlmitud lepingute täitmiseks ning klientide parimaks teenindamiseks.
 • TF Bank AB rakendab infotehnoloogilisi ja muid vajalikke turvameetmeid isikuandmete kaitstuse tagamiseks ning isikuandmete töötlemise jälgimiseks.
 • TF Bank AB töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.
 • TF Bank AB ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kelle andmed need on.
 • Toodete ja teenuste reklaamikampaania käigus võib klientidele saata TF Bank AB pakkumisi.  Kliendil on igal ajal õigus keelduda reklaamipakkumisest, teavitades sellest panka.
 • TF Bank AB säilitab isikuandmeid oma andmebaasides ning isikul on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning informatsioonile tema poolt sooritatud toimingute kohta. Samuti on isikul igal ajal õigus nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.
 • Õigete andmete olemasolu TF Bank AB-s tagab korrektsema ja kiirema teeninduse. Isikuandmeid saab vaadata ja ebaõiged andmed parandada pöördudes TF Bank AB poole.
 • Vajadusel kogub TF Bank AB pakkumiste tegemise eesmärgil isikuandmeid ka muudest allikatest kui isikult eneselt. Kui isikuandmed ei ole kogutud avalikest andmekogudest, nõuab TF Bank AB andmete edastajalt, et üleantud isikuandmed oleks kogutud seaduspäraselt.
 • TF Bank AB salvestab kõiki e-posti teel antud klientide korraldusi ning vajadusel kasutab neid salvestisi kliendi korralduste ja toimingute tõestamiseks ja/või taasesitamiseks.
 • Küsimuste korral andmete töötlemise osas, helistage palun TF Bank AB infotelefonil 880  3210 või info@tfbank.ee

 

TURVALINE ÜHENDUS

 

TF Bank kasutab HTTPS ühendust, mis tähendab, et Sinu arvutiühendus meie süsteemiga on krüpteeritud. Roheline tabalukukujutisega internetibrauseri aadressiväli viitab ohutule ühendusele. Sertifikaadi audentsuse kontrollimiseks vajuta tabaluku kujutisele.

 

INFORMATSIOONI KOGUMINE JA COOKIE'D

 

TF Bank kasutab külastajate kohta statistika pidamiseks ja veebisaidi funktsionaalsuse parandamiseks cookie'sid. Me ei kasuta cookie'sid isikliku informatsiooni salvestamiseks.

Cookie on väike tekstifail, mis salvestatakse Sinu brauseris. Cookie'd võivad olla kas alalised või ajutised. Ajutine cookie kaob automaatselt, kui Sa oma brauseri sulged. Alaline cookie säilib teie arvutis pikema aja vältel. Kui Sa ei soovi oma arvutis cookie'sid salvestada, võid brauseri seadistada nii, et see keelaks automaatselt cookie'de salvestuse või informeerib Sind alati, kui mõni veebilehekülg soovib cookie salvestada.